Friday Sept. 13th

Зала 1/Hall 1

10:00   6-та конкурсна програма детска анимация

            6-th Competition Programme:  Children’s Films

Пилипко, Беларус, 2012 Татяна Кубицкая, 06:47

Pilipka, Belarus, 2012 Tatyana Kubitskaya, 06:47

Търкулчетата, Холандия, 2012 Патрик Раатс, 05:00

The Tumblies, Netherlands, 2012 Patrick Raats, 05:00

Вампирчето Кали, Канада, Франция, Португалия, Швейцария, 2012 Регина Песоа, 09:20

Kali, the Little Vampire, Canada, France, Portugal, Switzerland, 2012 Regina Pessoa, 09:20

Клоп, Германия, 2012 Даниел Лейва, 01:36

Klops, Germany, 2012 Daniel Leyva, 01:36

Момиче на име Еластика, Канада, 2012 Гийом Бланше, 03:30

A girl named Elastika, Canada,  2012 Guillaume Blanchet, 03:30

Бутой, Белгия, 2013 Съвместна работа на 12 момичета от Бурунди, 10:00

Butoyi, Belgium, 2013 Collective: 12 young girls from Burundi, 10:00

Доматено приключение, САЩ, 2012 Шичие Чю, 01:54

Tomato Adventure, United States, 2012 ShihChieh Chiu, 01:54

Къртицата на море, Русия, 2012 Анна Кадикова, 5:00

The Mole at the Sea, Russia, 2012 , 5:00

Буробаq Русия, 2012q Оксана Холодова, 13:00

Buroba , Russia, 2012q Oksana  Kholodova, 13:00

11:00   Документални филми: Пол Уелс - “В зелената книга”  и “Анимирана утопия”

                Documentary screenings: Paul Wells - Inside The Green Book: The life and work of Geoof Dunbar & An Animated Utopia: The life and achievement of John Halas 1912 – 1995

12:30   Програма университети: Filmakademie - Баден Вюртенберг

            Film Schools’ Screenings: Filmakademie - Baden-Wurtenberg

17:30   7-ма конкурсна програма късометражна анимация

              7-th Competition Programme – Short Films

 

Ние, Белгия, Франция, 2013, Улрих Тотие, 08:30

Us, Belgium, France, 2013, Ulrich Totier, 08:30

Уморен от плуване, Великобритания, 2012, Ана Айсбаутс, 6:00

Tired of Swimming, United Kingdom, 2012, Anna Eijsbouts, 6:00

Вятър, Германия, 2012, Роберт Льобел, 03:49

Wind, Germany, 2012, Robert Lцbel, 03:49

Бао, Франция, 2012, Сандра Демазиер, 11:00

Bao, France, 2012, Sandra Desmazieres, 11:00

Близнаци, Словакия, 2011, Петер Будински, 05:39

Twins, Slovakia, 2011, Peter Budinsky, 05:39

 

Незавършената картина, България, 2012, Росица Вангелова, 06:25

The Unfinished Painting, Bulgaria, 2012, Rositsa Vangelova, 06:25

Езерце до великата китайска стена, Русия, 2012, Дмитрий Гелер, 06:00

A Little Pond by the Great Wall, Russia, 2012, Dmitry Geller, 06:00

Черно-бялата шапчица, Германия, 2012, Регина Хаселхорст, 05:45

Black and White Riding Hood, Germany, 2012, Regina Haselhorst, 05:45

Помниш ли синьото слънце?, България, 2013, Милена Симеонова, 00:50

Remember when the sun was blue?, Bulgaria, 2013, Milena Simeonova, 00:50

Последен дъх, Франция, 2012, Морган Фрашина, 5:00

Last breath, France, 2012, Morgane Fraschina, 5:00

Триъгълник, САЩ, 2012, Грейс Нейон Рий, 06:07

Triangle, United States, 2012, Grace Nayoon Rhee, 06:07

Цикличен, Япония, 2013, Томоки Куроги, 03:26

Cycloid, Japan, 2013, Tomoki Kurogi, 03:26

От сърце, Полша, 2013, Войчех Войтковски, 6:00

Ex Animo, Poland, 2013, Wojciech Wojtkowski, 6:00

Любовни игри, Южна Корея, 2012, Юми Йонг, 15:00

Love Games, South Korea, 2012, Yumi Joung, 15:00

19:00   8-ма конкурсна програма късометражна анимация

              8-th Competition Programme: Short Films

Футон, Япония, 2012, Йорико Мизушири, 06:02

Futon, Japan, 2012, Yoriko Mizushiri, 06:02

Безсмъртен, Русия, 2012, Михаил Алдашин, 12:00

Immortal, Russia, 2012, Mikhail Aldashin, 12:00

Кръвта, България, 2012, Велислава Господинова, 06:00

The Blood, Bulgaria, 2012, Velislava Gospodinova, 06:00

Октомври 1961, Франция, 2011, Флоранс Кор, Орел, 12:20

October 1961, France, 2011, Florence Corre, Aurel , 12:20

Екзистенция, България, 2013, Анна Харалампиева, 06:00

Existencia, Bulgaria, 2013, Anna Haralampieva, 06:00

Пуста земя, Канада, Дания, Франция, 2013, Мишел Крано, 13:56

Hollow land, Canada, Denmark, France, 2013, Michelle Kranot, 13:56

Заплетена история, САЩ, 2013, Кори Паркс, 05:30

A Tangled Tale, United States, 2013, Corrie Parks, 05:30

Кики от Монпарнас, Франция, 2013, Амели Аро, 14:27

Kiki of Montparnasse, France, 2013, Amelie   Harrault, 14:27

20:30   9-та конкурсна програма пълнометражна анимация

             9-th Competition Programme: Feature Films

Берсерк, Япония, 2012, Тошиюки Кубоока, 1:32:00

             Berserk the Golden Age – Arc 2 – The Battle for Doldrey, Japan, 2012, Toshiyuki    Kubooka, 1:32:00

Зала 2/Hall 2

 

14:00   Програма членове жури – Цветомира Николова

            Jury’s Programme: TZVETOMIRA NIKOLOVA (Bulgaria)

15:00   Презентация на Mеждународен кинофорум - фестивал на BSEC

            International Film Forum - FESTIVAL OF BSEC presentation

16:00   Единбург и НБУ представят „Проект 10х10х13“

            ECA Edinburgh and NBU present PROJECT 10x10x13

 

16:30   Програма членове жури - Прийт Пярн (Естония)

            Jury’s Programme: Priit P?rn (Estonia)

Зала 8/Hall 8

14:00   Уъркшоп за деца: CameraEtc. - Белгия & Labodanim – Франция

            Workshop for children:  CameraEtc. - Belgium & Labodanim – France

Зала 4/Hall 4

10:00   Пресконференция

            Press conference

Comments are closed.