Wednesday, Sept. 11th

Зала 1/Hall 1

11:30   Панорама 1

Panorama 1

Кокино“, Франция, 2012, Джеф льо Бар, 02:00

Coquino, France, 2012, Jeff Le Bars, 02:00

„Като зайците“, Франция, 2012, Осман Серфон, 08:00

Like Rabbits, France, 2012, Osman Cerfon, 08:00

„Джи. Смърт се проваля.“, Молдова, 2012, Дмитрий Волошин, 03:56

Dji. Death fails, Moldova, 2012, Dmitri Voloshin, 03:56

„De riria subasutaimu“ Япония, 2012, Шинсаку Хидака, 13:00

De riria subasutaimu, Japan, 2012, Shinsaku Hidaka, 13:00

„Пиян като животно“, САЩ, 2013, Бил Плимптън, 03:00

Drunker Than A Skunk, United States, 2013, Bill Plympton , 03:00

„Скачени съдове“, Естония, 2013, Андрес Тенусаар, 04:00

Communicating Vessels, Estonia, 2013, Andres Tenusaar, 04:00

„Дядо“, Беларус, 2011, Александър Ленкин, 06:05

Grand Dad, Belarus, 2011, Aleksandr Lenkin, 06:05

„Около езерото“, Белгия, 2013, Ноеми Марсили и Карл Розенс, 05:05

Around the Lake, Belgium, 2013, No?mie Marsily & Carl Roosens, 05:05

„Слънчев следобед“, Австрия, 2012, Томас Ренолднер, 06:50

Sunny Afternoon, Austria, 2012, Thomas Renoldner, 06:50

„Как Дейв и Ема забременяха“, Холандия, 2012, Йост Лиума, 06:50

How Dave and Emma got Pregnant, Netherlands, 2012, Joost Lieuwma, 06:50

„Овце, бeе!“, Германия, 2012, Готфрид Ментор, 06:40

Oh Sheep!, Germany, 2012, Gottfried Mentor, 06:40

„Цигенорт – Момчето риба“, Полша, 2013, Томаш Попакул, 19:00

Ziegenort, Poland, 2013, Tomasz Popakul, 19:00

13:00   Програма университети: Animation Workshop – Дания; ЕКА – Естония

            Film Schools’ Screenings: ANIMATION WORKSHOP - Denmark; EKA – Estonia

 

19:00   ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ на фестивала

            GRAND OPENING

 

20:00   1-ва Конкурсна програма късометражна анимация

            1-st Competition Programme: Short Films

Дългият мост към целта, Русия, 2012, Иван Максимов, 08:50

Long bridge of desired direction, Russia 2012, Ivan Maximov, 08:50

 

Ра-та-та, Япония, 2011, Мираи Мизуе, 05:38

Tatamp, Japan, 2011, Mirai Mizue, 05:38

Блус за Бети, Белгия, Франция, 2013, Реми Ванденит, 11:45

Betty's Blues, Belgium, France, 2013, Remi  Vandenitte, 11:45

В рамка, Германия, 2012, Евгения Гострер, 5:00

Framed, Germany, 2012, Evgenia Gostrer, 5:00

Портали, България, 2013 Симеон Сокеров, 07:00

Portals, Bulgaria, 2013, Simeon Sokerov, 07:00

Алцхаймер - отложена реалност, Швейцария, 2011, Йохан Рости

Alzheimer - A Postponed Reality, Switzerland, 2011, Johann Rosti 03:02

Чужденец, Чехия, 2013, Мартин Май, 07:20

Alien, Czech Republic, 2013, Martin Maj, 07:20

Златната рибка, България, 2012, Ирина Арменкова, 06:12

The Golden Fish, Bulgaria, 2012, Irina Armenkova, 06:12

Лабиринтът, Белгия, 2013, Матийо Лабай, 09:20

The Labyrinth, Belgium, 2013, Mathieu Labaye, 09:20

Защо не ме виждате?, Гърция 2012, Елени Томадаки, 02:42

Why can't you just see me?, Greece, 2012, Eleni Tomadaki, 02:42

Къщата без врати, Великобритания, 2013, Она Нечифър, 7:00

The House with No Doors, United Kingdom, 2013, Oana Nechifor, 7:00

Може да се срещнем, а може би няма, Литва, 2011, Скирманта Якайте, 8:00

We may meet, we may not, Lithuania 2011, Skirmanta Jakaite, 8:00

Хабитат, България, 2013, Ина Георгиева, 04:22

Habitat, Bulgaria, 2013, Ina Georgieva, 04:22

Все навътре, Хонг Конг, 2011, Шарън Лиу, 3:00

Within, within, Hong Kong, 2011, Sharon Liu, 3:00

21:30  2-ра конкурсна програма пълнометражна анимация

            2-nd Competition Programme: Feature Animation

            Апостолът, Испания, 2012, Фернандо Кортисо, 01’20’’00

           The Apostle, Spain, 2012, Fernando Cortizo , 01’20’’00


ФК зала 8/FC hall 8

14:30   Уъркшоп за деца: CameraEtc. - Белгия & Labodanim – Франция

            Workshop for children: CameraEtc. - Belgium & Labodanim – France

ФК фоайе/FC lobby

16:00   Откриване на изложба филмови плакати на Ян Леница

            Exhibition opening: 12 posters by Jan Lenica

 

ФК фоайе/FC lobby

 

17:00   Откриване на изложба комикси от Валония, Брюксел

            Exhibition opening: Comics - Wallonie Bruxelle

Comments are closed.