Thursday Sept. 12th

Зала 1/Hall 1

 

10:00   3-та конкурсна програма детска анимация

              3-th Competition Programme: Children’s Films

Птичето и листото, Швейцария, 2012, Лена фон Дьорен, 04:00

The little Bird and the Leaf, Switzerland, 2012, Lena von Dohren, 04:00

Дългоушко и неговите приятели, Полша, Швейцария, 2012, Кшиштоф Бжозовски, 10:00

Flapper and Friends, Poland, Switzerland, 2012, Krzysztof Brzozowski, Jacek Lechtanski, 10:00

Малки спортисти, Франция, 2012, Брюно Коле, 01:00

Gold Jacket, France, 2012, Bruno Collet, 01:00

Русото момченце с бяла овца, Франция, 2013, Елоа Анриод, 08:35

The little blond boy with a white sheep, France, 2013, Eloi Henriod, 08:35

Бълхата и въшката, Германия, 2012, Даниел Лейва, 01:10

The Louse and the Flea, Germany, 2012, Daniel Leyva, 01:10

Петел и котка, Русия, 2012, Сергей Меринов, 12:00

A Cocкеrel and a Pussycat, Russia, 2012, Sergey Merinov, 12:00

Снежинка, Русия, 2012, Наталия Чернишева, 06:00

Snowflake, Russia, 2012, Natalia Chernysheva, 06:00

Гахунгу, Белгия, 2012, 14 младежи от Бурунди, 06:00

Gahungu, Belgium, 2012, 14 teenagers from Burundi , 06:00

Приказка за хотанския килим, Русия, 2012, Наталия Березовая, 12:00

The Hotan carpet tale, Russia, 2012, Natalya Berezovaya, 12:00

11:00   Прожекция документални филми: „Лоте Райнигер -Танцът на сенките“

            Documentary screenings: "Lotte Reiniger: Dance of the Shadows"

 

12:30   Програма университети: НБУ, НАТФИЗ, София

            Film Schools’ Screenings: NBU, NATFA, Sofia

 

 

17:30   Панорама 2

            Panorama 2

„Жабата и стоножката“, Франция, 2013, Анна Хмельовская, 10:00

The Centipede and the Toad, France, 2013, Anna Khmelevskaya, 10:00

„Голо тяло“, Великобритания 2012, Пол Буш, 6:00

Lay Bare, United Kingdom, 2012, Paul Bush, 6:00

„Пол“, Израел, 2012, Офер Капота и Хадар Ситрук, 02:02

Paul, Israel, 2012, Ofer Kapota and Hadar Sitruk, 02:02

„Космическа флотилия Дуку“, Франция, La Mеcanique du Plastique, 04:00

Duku Spacemarines, France, 2012, La Mеcanique du Plastique, 04:00

„Истината е във виното“, Чехия, 2012, Анета Кирова Забкова, 10:00

In vino veritas, Czech Republic, 2012, Aneta Kyrova Zabkova, 10:00

„Клечки вън!“, Великобритания, 2013, Антъни Фархър-Смит, 01:25

Stick Out, United Kingdom, 2013, Anthony Farquhar-Smith, 01:25

„Първобитен баща“, Русия, 2012, Владимир Данилов, 03:00

The Primaeval Father, Russia, 2012, Vladimir Danilov, 03:00

„Изхвърлен на брега“, Холандия, Швейцария, 2012, Йонас От, 05:23

Washed Ashore, Netherlands, Switzerland, 2012, Jonas Ott, 05:23

„Завръщане“, България, 2013, Витко Боянов, 05:00

Homecoming, Bulgaria, 2013, Vitko Boyanov, 05:00

„Заради мама“, България, 2013, Антоанета Четрафилова, 12:00

Because of Mum, Bulgaria, 2013, Antoaneta

19:00   4-та Конкурсна програма късометражна анимация

              4-th Competition Programme: Short Films

Включи и играй, Швейцария, 2012, Михаел Фрай, 06’00

Plug and Play, Switzerland, 2012, Michael Frei, 06’00

 

Рапсодия за една яхния, Франция, 2012, Шарлот Камбон дьо ла Валет, Стефани Мерсие, Соазик Мутон, Марион Русел, 2’00

Stewpot Rhapsody, France, 2012, Charlotte Cambon de la Valette, Stйphanie Mercier, Soizic Mouton, Marion Roussel, 2’00

 

Неопитомен, САЩ, 2012, Даниел Суза, 12’00

Feral, United States, 2012, Daniel  Sousa, 12’00

 

Ехо, Германия, 2012, Мерлин Флюгел, 04’49

Echo, Germany, 2012, Merlin Flugel, 04’49

 

Боулс, Словения, 2013, Шпела Садес, 12’30

Boles, Slovenia, 2013, Љpela ?adeћ , 12’30

 

Очакване, Япония, 2012, Хакюн Ким, 03’30

Awaiting, Japan, 2012, Hakhyun Kim, 03’30

 

Джунгла под прозореца, България, 2013, Иван Веселинов, 12’20

Jungle under the Window, Bulgaria, 2013, Ivan Veselinov, 12’20

 

Брат и сестра, Франция, 2012, Мари Вйейви, 4’02

Sister and brother, France, 2012, Marie Vieillevie, 4’02

 

Седем минути във Варшавското гето, Дания, 2012, Йохан Йотингер, 7’00

Seven minutes in the Warsaw Ghetto, Denmark, 2012, Johan Oetinnger, 7’00

 

Домашно огнище, Унгария, 2012, Балинт Гелей,05’40

Hearth, Hungary, 2012, Balint Gelley, 05’40

 

Душа, Чехия, 2012, Тереза Вострадовска, 04’06

Soul, Czech Republic, 2012, Tereza Vostradovska, 04’06

 

Йоналуре: Миг след миг, Япония, 2011, Аяка Наката, 07’53

Yonalure: Moment to Moment, Japan, 2011, Ayaka Nakata / Yuki Sakitani, 07’53

 

Заплетено дете, Франция, 2012, Симон Филио, 09’40

The Bungled Child, France, 2012, Simon Filliot, 09’40

 

 

20:30   5-та конкурсна програма пълнометражна анимация

              5-th Competition Programme: Feature Films

              Одобрен за осиновяване, Франция, Белгия, 2012, Лоран Боало, Юн, 01:10:00

             Approved for Adoption, France, Belgium, 2012, Laurent Boileau, Jung, 01:10:00

Зала 2/Hall 2

14:00   In Memoriam: Димитър Томов, Антон Траянов, Иван Андонов

            In Memoriam: Dimitar Tomov, Anton Trayanov, Ivan Andonov

15:00   Лекция на Жорж Сифианос: „Фидий като аниматор“

            Georges Sifianos’ lecture: PHIDIAS AN ANIMATOR?

 

16:30   Програма членове жури: Иржи Барта (Чехия)

            Jury’s Programme: Ji?? Barta (Czech)

Зала 8/Hall 8

14:00   Уъркшоп за деца: CameraEtc. - Белгия & Labodanim – Франция

            Workshop for children:  CameraEtc. - Belgium & Labodanim – France

Зала 4/Hall 4

10:00   Пресконференция

            Press conference

 

Comments are closed.